Idea konferencji

Konferencja w Szczecinie służy wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami zakładów ubezpieczeń w zakresie ujawniania i skutecznego przeciwdziałania zjawiskom przestępczym w ubezpieczeniach, a także skutecznej współpracy przedstawicieli instytucji zajmujących się ściganiem tych zjawisk. Organizacja konferencji przyczynia się do prowadzenia efektywnej profilaktyki dotyczącej oszustw ubezpieczeniowych i pozwala wypracować metody działania służące wykrywaniu przestępstw. Nagłośnienie problemu, wymiana informacji oraz doświadczeń pozwala skuteczniej przeciwdziałać przestępczości ubezpieczeniowej, w tym także zorganizowanej. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, organów administracji państwowej, administracji rządowej oraz innych instytucji funkcjonujących na rynku ubezpieczeń uczestnicząc w spotkaniu zyskują kolejną okazję do wypracowania zasad współpracy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przestępczości ubezpieczeniowej.


Współpraca

Podczas dwudziestojednoletniej współpracy z praktykami tematu – przedstawicielami Zakładów Ubezpieczeń oraz przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych, Prokuratury Generalnej, Prokuratur Okręgowych, Apelacyjnych i Wojewódzkich, a także Komendy Głównej Policji, Wojewódzkich i Miejskich Komend Policji i Straży Pożarnej, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenia
Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych wyspecjalizowaliśmy się w organizacji konferencji dotyczących zjawisk przestępczych w ubezpieczeniach.
Liczymy, że dzięki Państwa poparciu i zaangażowaniu ta wieloletnia tradycja zostanie zachowana, co stworzy możliwość dalszego, wielokierunkowego rozwoju i integracji środowiska osób zajmujących się badaniem, zapobieganiem i ściganiem przestępstw ubezpieczeniowych.


Publikacje

Publikacje, które rokrocznie towarzyszą spotkaniom stały się nie tylko dokumentacją merytoryczną konferencji, ale i skarbnicą wiedzy na temat niepożądanych zjawisk zachodzących na rynku ubezpieczeń. Dlatego dla środowiska ubezpieczeniowego istotne jest zapewnienie ciągłości spotkań zapewniających wysoki poziom merytoryczny wystąpień, którego odzwierciedlenie pojawia się w treści towarzyszących im Materiałów Konferencyjnych. Do tej pory wydaliśmy 20 takich publikacji.